RSS

Chương 1 (cont): Example (p1)

06 Jun

Trước tiên hãy xem một vài ví dụ mà DSL Tools đã được áp dụng trong thực tế.

Ví dụ đầu tiên đến từ Independent Software Vendor (ISV) có tên Himalia. Himalia đã tạo ra một tập các DSL cho việc cài đặt các giao diện người dùng phức tạp mà không phải coding chút nào. Himalia Navigation Model (Figure 1-3) định nghĩa sự di chuyển thông qua giao diện người dùng.

Use Case Model (Figure 1-4): Các Use Case, xem như các lung điều khiển lớn bao gồm các activity và transition, được định nghĩa một cách tường minh trong một state machine view để chỉ ra sự phức tạp của chúng. Các Use Case state và transition được liên kết tới các Navigation Model element và action, theo thứ tự định sẵn.

User Profile Model (Figure 1-5) định nghĩa các user state (trạng thái người dùng) mà ảnh hưởng tới cách hành xử của user interface (giao diện người dùng).

Hệ thống Himalia hoàn chỉnh tích hợp những model này với những model khác vào trong Visual Studio 2005 để cài đặt các giao diện người dùng hoàn chỉnh dựa trên công nghệ Microsoft, bao gồm Windows Presentation Foundation (WPF).

Ví dụ thứ 2 là một Systems Intergrator (SI) có tên là Ordina có trụ sở ở Hà Lan. Ordian đã xây dựng một nhà máy phần mềm hướng mô hình hoàn hảo với Microsoft Development Center của nó, có tên là SMART-Microsoft Softwar Factory. Factory này sử dụng 4 DSL được kết nối với nhau. Để cho phép các DSL này cộng tác với nhau, Ordina đã tạo ra một lược đồ tham chiếu chéo (cross-referencing scheme) cho phép các element trong một DSL tham chiếu tới các element trong DSL khác.

Web Scenario DSL được sử dụng để mô hình các trang web và hành động của người dùng, và phát sinh ra các trang web ASP.NET (xem Figure 1-6)

Data Constract DSL được sử dụng để định nghĩa các đối tượng dữ liệu mà được làm trong suốt giữa các lớp khác nhau trong kiến trúc. Một ví dụ được thể hiện trong Figure 1-7, minh họa nhiều loại đối tượng dữ liệu khác nhau.

DSL thứ 3 trong Ordina factory là Service Model được show trong Figure 1-8, được sử dụng để phát sinh các service interface (giao diện dịch vụ) và skeleton (bộ khung) của các tiến trình thương mại mà cài đặt các dịch vụ.

DSL cuối cùng trong Ordina factory là Business Class Model được sử dụng để phát sinh code cho các tầng Bussiness Class và Data. Model này được show trong Figure 1-9.

Hai ví dụ này từ Himalia và Ordina là cho các DSL “horizontal” (ngang) mà ở đó các khách hàng được dự kiến cho phần mềm kết quả không phụ thuộc vào bất kì công nghiệp cụ thể nào.

Advertisements
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: