RSS

3 bước để kiểm tra thẻ tín dụng

08 May

5434-8434-2900-1033

Đây có phải là số card đúng không? Chúng ta hãy kiểm tra nó.

Bước 1: kiểm tra loại card
Type Prefix Length
MASTERCARD 51-55 16
VISA 4 13, 16
AMEX 34
37 15
Diners Club/
Carte Blanche 300-305
36
38 14
Discover 6011 16
enRoute 2014
2149 15
JCB 3 16
JCB 2131
1800 15

5434-8434-2900-1033 (length = 16)

Đây có thể là thẻ MasterCard – National Westminster Bank

Bước 2: kiểm tra công thức Luhn (mod 10)
– lần lượt lấy các chữ số ở vị trí lẽ nếu lenght chẵn hoặc các chữ số ở vị trí chẵn nếu length là lẽ nhân cho 2

5 4 3 4 8 4 3 4 2 9 0 0 1 0 3 3
x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2
—————————————
10 6 16 6 4 0 2 6
– tính tổng: (1+0) + 4 + (6) + 4 + (1+6) + 4 + (6) + 4 + (4) + 9 + (0) + 0 + (2) + 0 + (6) + 3 = 60

– lấy tổng tính được mod cho 10, nếu số dư bằng 0 nghĩa là đúng, nếu khác 0 nghĩa là sai.

60 mod 10 = 0 – Luhn Check Digit: passed.

Bước 3: kiểm tra checksum
– lần luợt lấy các chữ số ở vị trí lẽ nhân cho 2 ngoại trừ chữ số cuối cùng

5 4 3 4 8 4 3 4 2 9 0 0 1 0 3
x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2
—————————————
10 6 16 6 4 0 2 6
– tính tổng: (1+0) + 4 + (6) + 4 + (1+6) + 4 + (6) + 4 + (4) + 9 + (0) + 0 + (2) + 0 + (6) = 57

– tính tổng các chữ số của tổng

5 + 7 = 12

– lấy kết quả trên nhân cho 10 rồi trừ cho tổng, sau đó mod 10, nếu số dư bằng chữ số cuối cùng của card number nghĩa là đúng, nếu khác nghĩa là sai.

(12 x 10 – 57) % 10 = 3 – Checksum: passed.

5434-8434-2900-1033 – đây là số card hợp lí

Ví dụ 2 : 4128-674-342-188 – hợp lí

– prefix = 4, length = 13 – Valid Visa CV – Citibank
– 4221661446441168 = 60, (60 mod 10) = 0
– 814837838228 = 62, 6 + 2 = 8, (8 x 10 – 62) % 10 = 8

Tuy nhiên bạn chỉ có thể kiểm tra xem số card đúng hay sai thôi. Để sử dụng card, bạn cần biết thêm thông tin khác về card như người sở hữu card, địa chỉ và số phone của anh ta, …

Nguồn: http://www.khuphodem.com

Advertisements
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: